11.9. Zarządzanie zależnościami

Zależności metod testów to kolejny obszar, w którym framework TestNG wyróżnia się doskonałymi rozwiązaniami. Zależności umożliwiają nam wymuszanie określonego porządku wykonywanych testów i metod przygotowawczych. Szczególnie ważna jest możliwość wywoływania metod pomocniczych (przygotowawczych) w określonej kolejności. Możemy na przykład stanąć przed koniecznością utworzenia testowej bazy danych w pamięci operacyjnej i wypełnienia tej bazy informacjami testowymi. Innym zastosowaniem tego mechanizmu jest tworzenie zależności pomiędzy samymi testami. Jeśli na przykład jakiś ważny test naszej klasy testów kończy się niepowodzeniem, wykonywanie części pozostałych testów nie ma większego sensu. W tym podrozdziale omówimy ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.