Automatyczne uruchamianie Tomcata w systemie Mac OS X

Podobnie do większości innych systemów operacyjnych, system Mac OS X używa skryptów init, które umożliwiają automatyczne uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne ładowanie usług, tak jak ma to miejsce w przypadku systemu Linux za pośrednictwem katalogu /etc/rc.d/init.d lub w systemie BSD z wykorzystaniem katalogu /etc/init.d. W systemie Mac OS X Tiger (10.4) firma Apple zastosowała nowy ogólnosystemowy kontroler o nazwie launchd[5]. Demon launchd oferuje większe możliwości w zakresie sposobu kontrolowania usług i tego, kto może uzyskać do nich dostęp. Kontroler zapewnia plik konfiguracyjny bardzo prostej listy właściwości (.plist), który pozwala określić, co demon będzie uruchamiał i jak można ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.