Automatyczne uruchamianie Tomcata w systemie Mac OS X

Podobnie do większości innych systemów operacyjnych, system Mac OS X używa skryptów init, które umożliwiają automatyczne uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne ładowanie usług, tak jak ma to miejsce w przypadku systemu Linux za pośrednictwem katalogu /etc/rc.d/init.d lub w systemie BSD z wykorzystaniem katalogu /etc/init.d. W systemie Mac OS X Tiger (10.4) firma Apple zastosowała nowy ogólnosystemowy kontroler o nazwie launchd[5]. Demon launchd oferuje większe możliwości w zakresie sposobu kontrolowania usług i tego, kto może uzyskać do nich dostęp. Kontroler zapewnia plik konfiguracyjny bardzo prostej listy właściwości (.plist), który pozwala określić, co demon będzie uruchamiał i jak można ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.