Elementy jsp-config i taglib

Plik web.xml umożliwia globalną konfigurację niektórych elementów dla wszystkich stron JSP aplikacji WWW. Elementy te to biblioteki znaczników i właściwości stron JSP. Poniżej elementu jsp-config można zdefiniować kilka elementów taglib lub nie definiować żadnego. To samo dotyczy elementów jsp-property-group.

W wersjach specyfikacji JSP starszych niż 2.0 element taglib był zagnieżdżany tuż poniżej elementu web-app, czyli na tym samym poziomie, na którym obecnie osadza się element jsp-config. Ponieważ serwer Tomcat w dalszym ciągu obsługuje starsze pliki web.xml, element taglib może być osadzony poniżej elementu jsp-config lub na tym samym poziomie co element jsp-config.

Element taglib określa lokalizację pliku TLD ( ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.