Zastosowanie w „klatce” narzędzia chroot konta użytkownika innego niż root

W przypadku systemów operacyjnych BSD (między innymi FreeBSD, NetBSD i OpenBSD) narzędzie chroot obsługuje parametry wiersza poleceń, które przed zmianą mapowania ścieżki plików głównego katalogu umożliwiają przełączenie użytkownika i grup. Dzięki temu proces narzędzia chroot można uaktywnić z uprawnieniami użytkownika innego niż root. Oto krótkie zestawienie składni polecenia chroot systemów *BSD:

chroot [-u użytkownik] [-U użytkownik] [-g grupa] [-G grupa,grupa,...] newroot
[polecenie]

A zatem, gdy korzysta się z systemu operacyjnego BSD, można po prostu do polecenia chroot dodać odpowiednie parametry i serwer Tomcat zostanie uruchomiony z zastosowaniem innego użytkownika ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.