Sprawdzanie poprawności działania usługi pośredniczącej

Po zrestartowaniu serwera Tomcat usługa pośrednicząca powinna być w pełni funkcjonalna. Należy na przykład spróbować uzyskać dostęp do serwera proxy za pośrednictwem portu 80 po skonfigurowaniu go, lecz przed umieszczeniem w obrębie serwera Tomcat kontekstu /loch-ness. Zamiast strony błędu 404 generowanej przez serwer httpd powinna się ukazać strona błędu 404 przekazywana przez Tomcata (Rysunek 5-2).

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.