Aplikacja Host Manager

Jeśli z jakiegoś powodu nie zamierza się edytować pliku server.xml bądź planuje się dodać lub skonfigurować hosta zdalnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, można to zrobić za pomocą aplikacji Admin (dotyczy wersji Tomcata innych niż 6.0.x) lub Host Manager. Aplikacje te oferują możliwość zdalnego wdrażania „na gorąco” aplikacji WWW. Host Manager jest aplikacją ściśle powiązaną z serwerem Tomcat, która umożliwia użytkownikom dynamiczne dodanie hosta w czasie pracy Tomcata.

Ostrzeżenie

W przypadku dodawania hosta za pośrednictwem aplikacji Host Manager konfiguracja dla dowolnego dołączonego lub zmodyfikowanego hosta nie jest zapisywana na dysku. Gdy Tomcat jest aktywny, konfiguracja ta znajduje się wyłącznie w pamięci. ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.