Konfigurowanie serwera httpd Apache

Załóżmy, że serwer httpd wszystkie odwołania do katalogu /loch-ness ma mapować do serwera Tomcat, który zajmie się obsługą żądań. Najpierw trzeba zapewnić możliwość zastosowania modułu mod_proxy serwera httpd. Jeśli moduł ten jest już używany, można pominąć następny akapit lub dwa. Jeżeli moduł mod_proxy skompilowano jako wspólny obiekt (w przypadku binarnych wersji serwera httpd moduł ten zwykle jest już skompilowany i gotowy do wykorzystania), może to po prostu oznaczać konieczność umieszczenia poniższych wierszy w odpowiednich miejscach pliku httpd.conf (jeśli wiersze nie są już w nim obecne).

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so LoadModule proxy_ajp_module ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.