Przyspieszanie stron JSP

Gdy strona JSP jest po raz pierwszy używana, jest konwertowana na kod źródłowy serwletu Java, który następnie musi zostać skompilowany do postaci kodu bajtowego Java.

Ostrzeżenie

Innym rozwiązaniem jest zupełne zrezygnowanie ze stron JSP i wykorzystanie niektórych mechanizmów szablonów Java, które obecnie są dostępne. Choć oczywiście jest to decyzja na dużą skalę, wiele osób przekonało się, że przynajmniej warto było przeanalizować taki wariant. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat innych języków szablonów, których można użyć w przypadku Tomcata, należy sięgnąć do książki Java Servlet Programming autorstwa Jasona Huntera i Williama Crawforda (wydawnictwo O’Reilly).

Prekompilacja stron JSP przez zażądanie ich

Ponieważ ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.