Przekazywanie połączeń TCP z portu 80 do portu 8080

Prawdą jest, że proces wirtualnej maszyny Java musi działać z uprawnieniami użytkownika root, żeby w przypadku systemów operacyjnych innych niż Windows móc na porcie 80 otworzyć gniazdo serwera. Jednak proces wirtualnej maszyny Java nie będzie musiał używać konta root, gdy coś poza obrębem tego procesu może przekazywać do Tomcata wszystkie połączenia TCP z portu 80 do jakiegoś innego portu o numerze wyższym niż 1024 (na przykład port 8080). Tomcat może załadować swój serwer WWW z wykorzystaniem portu 8080, a coś innego z odpowiednimi uprawnieniami będzie przekazywać połączenia TCP z portu 80 do portu 8080. Rozwiązanie takie często określa się mianem przekazywania portów lub filtrowania sieciowego ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.