Element Realm

Element Realm reprezentuje kontekst zabezpieczeń wyszczególniający kilku użytkowników upoważnionych do uzyskania dostępu do określonego kontekstu (element Context) i ról (przypominają grupy), do których użytkownicy mogą przynależeć. A zatem element Realm jest jak administracyjna baza użytkowników i grup. Okazuje się, że istnieje kilka implementacji elementu Realm będących interfejsami do takich baz.

classname jest jedynym standardowym atrybutem elementu Realm. Wartość tego atrybutu musi być jednym z obsługiwanych obszarów wymienionych w Tabela 7-9 lub niestandardową implementacją elementu Realm. Implementacje elementu Realm muszą być napisane w języku Java i stosować interfejs org.apache.catalina.Realm. W Tabela 7-9 podano implementacje ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.