O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Operatory wyrażeń warunkowych

Operatory zestawione w Tabela A-9 są wykorzystywane w instrukcji test oraz w konstrukcjach [...] i [[...]]. Można je łączyć w logiczne wyrażenia za pomocą operatorów -a (iloczynu logicznego AND) i -o (sumy logicznej OR), a także grupować z użyciem nawiasów poprzedzonych znakami lewego ukośnika (\(...\)). Operatory porównania ciągów tekstowych < i > oraz konstrukcja [[...]] nie są dostępne w powłokach bash wcześniejszych niż 2.0, a operator =~ jest obsługiwany jedynie w powłokach bash 3.0 i późniejszych.

Tabela A-9. Operatory wyrażeń warunkowych

Operator

Zwraca wartość true jeśli

-a plik

plik istnieje. Operator przedawniony, pełni tę samą funkcję co operator -e.

-b plik

plik istnieje i jest plikiem urządzenia blokowego.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required