O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.7. Zmiana definicji poleceń za pomocą aliasów

Problem

Chcemy zmienić nieznacznie definicję polecenia, na przykład po to, by zawsze było ono wykonywane ze wskazaną opcją (często polecenie ls jest wykonywane z opcją –a, a instrukcja rm z opcją –i).

Rozwiązanie

Należy wykorzystać mechanizm aliasów, dostępny (tylko) w powłokach interaktywnych. Instrukcja alias jest dostatecznie „inteligentna”, aby przedstawiony poniżej zapis nie stał się definicją pętli nieskończonej.

alias ls='ls –a'

Aby zapoznać się z listą obecnie wykorzystywanych aliasów, wystarczy wprowadzić polecenie alias bez jakichkolwiek opcji. W niektórych dystrybucjach systemów operacyjnych sesje powłoki bash są wstępnie wyposażone w kilka aliasów.

Analiza

Działanie mechanizmu aliasów polega ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required