Instrukcja printf

Instrukcja printf jest dostępna w interpreterze bash od wersji 2.02 i składa się z dwóch elementów (poza samą nazwą polecenia): ciągu formatu oraz zmiennej liczby parametrów.

printf ciąg-formatu [parametry]

Człon ciąg-formatu opisuje zasady formatowania tekstu. Zazwyczaj jest ciągiem tekstowym otoczonym znakami cudzysłowu. Fragment parametry odpowiada liście wartości, zazwyczaj liście ciągów tekstowych lub wartości zmiennych, które odnoszą się do ciągu formatu.

W razie potrzeby ciąg formatu jest wykorzystywany tyle razy, ile jest to konieczne, aby wyczerpać wszystkie parametry. Jeśli jest w nim wymienionych więcej pól niż dostarczonych parametrów, nadmiarowe odwołania zostaną zinterpretowane jako wartości zerowe lub ciągi puste. ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.