O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Instrukcja printf

Instrukcja printf jest dostępna w interpreterze bash od wersji 2.02 i składa się z dwóch elementów (poza samą nazwą polecenia): ciągu formatu oraz zmiennej liczby parametrów.

printf ciąg-formatu [parametry]

Człon ciąg-formatu opisuje zasady formatowania tekstu. Zazwyczaj jest ciągiem tekstowym otoczonym znakami cudzysłowu. Fragment parametry odpowiada liście wartości, zazwyczaj liście ciągów tekstowych lub wartości zmiennych, które odnoszą się do ciągu formatu.

W razie potrzeby ciąg formatu jest wykorzystywany tyle razy, ile jest to konieczne, aby wyczerpać wszystkie parametry. Jeśli jest w nim wymienionych więcej pól niż dostarczonych parametrów, nadmiarowe odwołania zostaną zinterpretowane jako wartości zerowe lub ciągi puste. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required