O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.17. Zachowanie N ostatnich obiektów

Problem

Chcemy zachować N ostatnich plików dziennika lub katalogów kopii zapasowej i usunąć wszystkie pozostałe, niezależnie od tego, ile ich jest.

Rozwiązanie

Należy przygotować uszeregowaną listę obiektów, przekazać ją jako parametr do funkcji, odrzucić N parametrów i zwrócić pozostałą część.

# plik receptury: func_shift_by # Pobranie określonej liczby elementów z góry stosu # i pozostawienie reszty do dalszego przetwarzania. # Wywołanie: shift_by <# liczba obiektów do zachowania> <polecenie ls lub inne> # Wynik: pozostała część stosu (listy) # # Można na przykład sporządzić listę obiektów, z których 10 # pierwszych zostanie zachowanych. # # Lista przekazywanych obiektów MUSI być przygotowana w taki sposób, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required