O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.15. Dodatkowe funkcje polecenia less

Problem

Chcemy w większym stopniu wykorzystać możliwości mechanizmu stronicowania less.

Rozwiązanie

Wielu użytecznych informacji na ten temat dostarcza podręcznik systemowy (man less). Zostało w nim również opisane wykorzystanie zmiennej $LESS oraz plików ~/.lessfilter i ~/.lesspipe.

Opcje mechanizmu less są dostarczane za pośrednictwem zmiennej $LESS. Zatem zamiast tworzyć alias polecenia z wybranymi opcjami, należy wymienić je w treści zmiennej. Możliwe jest definiowanie opcji zarówno w skróconym formacie, jak i w wydłużonym, a każda opcja dodana bezpośrednio do polecenia nadpisuje ustawienia zawarte w zmiennej. Podczas przypisywania ciągu opcji zmiennej $LESS warto korzystać z wydłużonej formy zapisu, ponieważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required