O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.2. Osadzanie dokumentacji w treści skryptu

Problem

Chcemy w łatwy sposób udostępnić użytkownikom skryptu odpowiednio sformatowaną dokumentację (np. w formie strony podręcznika systemowego lub stron HTML). Kod i dokumentacja powinny być zapisywane w tym samym pliku, gdyż ułatwi to uaktualnianie, dystrybucję i nanoszenie poprawek w skrypcie.

Rozwiązanie

Dokumentację można włączyć do skryptu za pomocą instrukcji „nierobienia niczego” (znak dwukropka) i operatora osadzonego dokumentu.

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: embedded_documentation echo 'W tym miejscu można wpisać kod skryptu' # Aby osadzić dokumentację, wystarczy zastosować znak : i mechanizm osadzania # dokumentów : <<'END_OF_DOCS' W tym miejscu można wstawić treść dokumentacji w formacie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required