O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.10. Wyczyszczenie drzewa kodu źródłowego w systemie SVN

Problem

Polecenie systemu Subversion svn status wyświetla nazwy wszystkich zmodyfikowanych plików. Niestety uzupełnia je o dane plików tymczasowych oraz plików, które niepotrzebnie są zapisywane w drzewie kodu źródłowego. Przydałby się jakiś mechanizm oczyszczający drzewo kodu źródłowego z plików nieobjętych działaniem systemu Subversion.

Ostrzeżenie

System Subversion obejmuje swoim działaniem tylko te pliki, które zostały jawnie dodane za pomocą polecenia svn add. Nie wolno więc uruchamiać opisywanego skryptu przed dodaniem nowych plików źródłowych. Niedostosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować utratę plików.

Rozwiązanie

svn status src | grep '^\?' | cut –c8- | \ while read fn; do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required