O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.14. Zliczanie wartości tekstowych

Problem

Chcemy zliczyć wystąpienia kilku różnych ciągów tekstowych, w tym również ciągów, których wartość nie jest uprzednio znana. Innymi słowy, zadanie nie polega na ustaleniu liczby znanych fraz, ale na wyznaczeniu liczby pewnych ciągów tekstowych, które występują w bloku danych i w czasie zliczania są nieznane użytkownikowi.

Rozwiązanie

Do zliczania trzeba wykorzystać tablice asocjacyjne (zwane też tablicami mieszającymi) narzędzia awk.

Przykładem może być poniższy kod, który ustala, ile plików należących do różnych użytkowników jest zapisanych w systemie. Nazwa użytkownika jest trzecim elementem każdego wiersza wygenerowanego przez polecenie ls –l. Pole to ($3) zostanie wykorzystane jako indeks w tablicy, a ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required