O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.3. Wyeliminowanie nietypowego działania osadzonych dokumentów

Problem

Skrypt zawierający osadzony dokument działa niezgodnie z przewidywaniami. Opisana wcześniej metoda przygotowania książki telefonicznej została wykorzystana do sporządzenia listy darczyńców. Utworzony został więc plik o nazwie wpłaty i następującej treści:

$ cat wpłaty
#
# Wyszukiwanie darczyncow
#
grep $1 <<EOF
#imie  wpłata
Michał  $100
Jan   $200
Ala   $ 25
Piotr  $ 9
EOF
$

Skrypt nie wyświetla jednak poprawnego wyniku:

$ ./wpłaty Ala
Michał  Ala00
Ala   $ 25
$ ./wpłaty Michał
Michał  Michał00
$

Rozwiązanie

Należy wyłączyć wykonywanie skryptu w osadzonym dokumencie przez zastosowanie symboli specjalnych w odniesieniu do jednego lub wszystkich znaków ogranicznika.

# rozwiązanie grep $1 <<\EOF ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required