O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.2. Ustawianie zmiennej $PATH zgodnie z zaleceniami POSIX

Problem

Pracujemy w systemie, który udostępnia starsze narzędzia lub narzędzia określonego dostawcy (np. Solaris) i musimy wyznaczyć wartość zmiennej $PATH w taki sposób, aby była ona zgodna ze specyfikacją POSIX.

Rozwiązanie

Wystarczy wykorzystać narzędzie getconf.

PATH=$(PATH=/bin:/usr/bin getconf PATH)

Poniżej zostało przedstawionych kilka domyślnych wartości zmiennej $PATH oraz wartości generowanych przez polecenie getconf (zgodnych z zaleceniami POSIX) w różnych systemach operacyjnych:

# Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4.3
$ echo $PATH
/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/home/$USER/bin

$ getconf PATH
/bin:/usr/bin


# Debian Sarge
$ echo $PATH /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required