O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.2. Rozgałęzianie kodu w instrukcjach warunkowych

Problem

Chcemy sprawdzić, czy do skryptu została przekazana właściwa liczba parametrów. W zależności od wyniku testu skrypt powinien podjąć określone działania. Niezbędna jest konstrukcja programistyczna umożliwiająca rozgałęzianie kodu.

Rozwiązanie

Powłoka bash oddaje do dyspozycji programisty instrukcję if, której składnia jest zbliżona do składni instrukcji warunkowych innych języków programowania.

if [ $# -lt 3 ]
then
  printf "%b" "Błąd. Niedostateczna liczba parametrów.\n"
  printf "%b" "użycie: mójskrypt plik1 op plik2\n"
  exit 1
fi

Rozwiązanie alternatywne:

if (( $# < 3 ))
then
  printf "%b" "Błąd. Niedostateczna liczba parametrów.\n"
  printf "%b" "użycie: mójskrypt plik1 op plik2\n"
  exit 1
fi

Poniżej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required