O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.6. Skracanie i zmienianie nazw poleceń

Problem

Chcemy skrócić długą lub skomplikowaną nazwę często wykorzystywanego polecenia bądź zmienić nazwę polecenia tak, aby było ono łatwiejsze do zapamiętania lub wyszukania z zastosowaniem pewnych kryteriów dopasowania.

Rozwiązanie

Nigdy nie należy zmieniać nazw plików wykonywalnych, gdyż funkcjonowanie wielu modułów systemu Unix lub Linux zależy od dostępności określonych poleceń, a tym samym od składowania ich plików wykonywalnych w określonych katalogach. Właściwe rozwiązanie polega na utworzeniu aliasu, funkcji lub dowiązania symbolicznego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji interpretera bash, „mechanizm aliasów zapewnia wstawienie ciągu tekstowego w miejsce pierwszego słowa zwykłego polecenia. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required