O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.1. Wykonywanie działań arytmetycznych w skrypcie powłoki

Problem

Podczas wykonywania kodu skryptu muszą zostać zrealizowane pewne nieskomplikowane operacje arytmetyczne.

Rozwiązanie

Do wyznaczania wartości wyrażenia arytmetycznego (bazującego na liczbach całkowitych) wykorzystuje się zapis $(( )) lub instrukcję let.

COUNT=$((COUNT + 5 + MAX * 2))
let COUNT+=5+MAX*2

Analiza

Jeśli definiowane przez programistę działania są operacjami na liczbach całkowitych, można wykorzystywać wszystkie standardowe operatory (właściwe dla języka C), zapisując je wewnątrz konstrukcji $(( )). Powłoka bash udostępnia jeden dodatkowy operator ** — odpowiada ona za podnoszenie liczby do określonej potęgi (np. wykonanie instrukcji MAX=$((2**8)) powoduje przypisanie zmiennej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required