O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.4. Jednoczesne wykonanie kilku poleceń

Problem

Chcemy wykonać trzy polecenia, które są niezależne od siebie i nie ma powodu, aby oczekiwały na zakończenie innych instrukcji z grupy.

Rozwiązanie

Dodanie na końcu polecenia znaku (&) pozwala na uruchomienie tego polecenia w tle. Wszystkie trzy instrukcje można więc wyzwolić w tym samym czasie:

$ długa &
[1] 3242
$ średnia &
[2] 3243
$ krótka
$

Można również zapisać wszystkie instrukcje w jednym wierszu:

$ długa & średnia & krótka
[1] 3246
[2] 3247
$

Analiza

Gdy uruchamiamy polecenie w tle, oznacza to tak naprawdę odłączenie klawiatury od strumienia wejściowego i udostępnienie przez powłokę wiersza poleceń do wykonania kolejnej instrukcji bez konieczności oczekiwania na zakończenie wcześniejszej. Wyniki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required