O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.9. Tworzenie indeksu plików

Problem

Dysponujemy dużym zbiorem plików, dla których trzeba przygotować indeks.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenie find w połączeniu z poleceniami head, grep lub innymi instrukcjami, które wyodrębnią komentarze lub informacje opisujące przeznaczenie poszczególnych plików.

Na przykład jeśli każdy drugi wiersz przygotowywanych skryptów będzie składał się z pary nazwa-opis, do opracowania indeksu wystarczy polecenie:

$ for i in $(grep –E1 '![[:space:]]?/bin/sh' *); do head -2 $i | tail -1; done

Analiza

Zgodnie z wcześniejszą informacją rozwiązanie to jest właściwe dla przypadków, w których indeksowane pliki zawierają opisujące je informacje (np. komentarze). Wyodrębnienie ich pozwala na określenie przeznaczenia pliku. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required