O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.2. Dostarczanie domyślnej wartości daty

Problem

Chcemy, aby skrypt dostarczał domyślną wartość daty i wymagał jej potwierdzenia przez użytkownika.

Rozwiązanie

Dzięki poleceniu GNU date można wygenerować najbardziej prawdopodobny ciąg daty i przypisać go zmiennej, a następnie umożliwić użytkownikowi wprowadzenie stosownych zmian.

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: default_date # Wykorzystanie czasu południa zapobiega błędowi, który mógłby powstać # w przypadku uruchomienia skryptu na kilka sekund przed zmianą daty i spowodować # przesunięcie o jeden dzień START_DATE=$(date -d 'last week Monday 12:00:00' '+%Y-%m-%d') while [ 1 ]; do printf "%b" "Data początkowa to: $START_DATE. Czy jest poprawna? (T/nowa data) " read answer # Każda wartość inna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required