O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.13. Modyfikacja określonych pól listingu danych

Problem

Chcemy wyodrębnić określone fragmenty (pola) wiersza (rekordu) danych, a następnie zmodyfikować je.

Rozwiązanie

Jeżeli problem dotyczy jedynie pobrania wartości pojedynczego pola wiersza danych i wykonania na niej pewnych operacji, wystarczy zastosować polecenie cut lub awk. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w „13.12. Wyodrębnianie określonych pól listingu danych”.

Trudniejszym zadaniem jest zmodyfikowanie wartości pola danych bez wyodrębniania jej z listingu. Jeśli sprowadza się ono do wyszukania i zastąpienia informacji, można zastosować mechanizm sed.

Przykładem może tu być konieczność zastąpienia powłoki csh interpreterem sh w kontach wszystkich użytkowników systemu NetBSD.

$  ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required