O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.12. Odwrócenie kolejności słów w każdym wierszu

Problem

Chcemy wyświetlić wyrazy wiersza wejściowego w odwrotnej kolejności.

Rozwiązanie

$ awk '{
>    for (i=NF; i>0; i--) {
>      printf "%s ", $i;
>    }
>    printf "\n"
> }'

Oczywiście, znaków > nie należy wprowadzać, są one wyświetlane przez powłokę w celu poinformowania użytkownika o tym, że polecenie nie zostało zakończone (interpreter oczekuje na wprowadzenie kończącego znaku apostrofu). Kod programu awk jest otoczony znakami apostrofu, więc powłoka umożliwia zdefiniowanie kilku wierszy instrukcji, rozpoczynając każdą od znaku >, aż do chwili wprowadzenia zamykającego znaku apostrofu. W celu zwiększenia czytelności kodu został on zapisany w kilku wierszach, choć można go również wprowadzić w następujący ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required