O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

9.7. Wyszukiwanie plików określonego typu

Problem

Chcemy odnaleźć katalog o nazwie java. Po wprowadzeniu polecenia:

$ find . –name '*java*' –print

na ekranie zostaje wyświetlonych wiele nazw, w tym nazwy plików źródłowych języka Java.

Rozwiązanie

Zastosowanie predykatu –type z parametrem d pozwoli na wyodrębnienie jedynie katalogów:

$ find . –type d –name '*java*' –print

Analiza

W pierwszej części polecenia zostały zdefiniowane predykaty –type d oraz –name *java*. Kolejność występowania tych predykatów nie ma wpływu na wynik polecenia. Niemniej zapisanie predykatu –type d jako pierwszego na liście opcji zwiększa efektywność wyszukiwania, ponieważ powoduje zignorowanie każdego elementu, który nie jest katalogiem. Zatem wzorzec dopasowania nazwy zostanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required