12.2. Przeglądanie albumu ze zdjęciami

Problem

Po skopiowaniu zdjęć z cyfrowego aparatu fotograficznego do komputera w katalogu docelowym zostaje zapisanych wiele plików o nic nieznaczących nazwach. Chcemy mieć możliwość szybkiego przejrzenia wszystkich zdjęć, aby można było łatwo wybrać te, które są istotne.

Rozwiązanie

Przygotujemy skrypt, który wygeneruje odpowiednią liczbę stron internetowych, umożliwiających przeglądanie zdjęć za pomocą przeglądarki. Skrypt będzie miał nazwę mkalbum i powinien zostać umieszczony w katalogu takim jak ~/bin.

Przed uruchomieniem skryptu użytkownik będzie musiał przejść do katalogu, w którym zostanie utworzony album (zazwyczaj jest to ten sam katalog, w którym znajdują się pliki zdjęć). Następnie będzie musiał wykonać ...

Get Bash. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.