O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.3. Sortowanie adresów IP

Problem

Chcemy posortować listę adresów IP. Sortowanie powinno być wykonane względem ostatniego oktetu lub powinno być realizowane logicznie na podstawie całego adresu.

Rozwiązanie

Sortowanie względem ostatniego oktetu (stara składnia):

$ sort –t. –n +3.0 lista.adresów
10.0.0.2
192.168.0.2
192.168.0.4
10.0.0.5
192.168.0.12
10.0.0.20
$

Poprawne sortowanie całych adresów IP (składnia POSIX):

$ sort -t . -k 1,1n -k 2,2n -k 3,3n -k 4,4n lista.adresów
10.0.0.2
10.0.0.5
10.0.0.20
192.168.0.2
192.168.0.4
192.168.0.12
$

Analiza

Ponieważ dane mają charakter liczbowy, do polecenia została dodana opcja –n. Opcja –t natomiast wskazuje znak, który powinien być uznany za separator pól (w tym przypadku separatorem jest kropka). Dzięki niemu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required