O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.7. Zapisywanie wyniku polecenia ls

Problem

Po zapisaniu danych wyjściowych polecenia ls z użyciem mechanizmu przekierowania okazuje się, że format zawartości pliku wynikowego odbiega od spodziewanego.

Rozwiązanie

Korzystając z mechanizmu przekierowania strumienia wyjściowego w poleceniu ls, należy zastosować opcję –C.

Poniżej został przedstawiony przykład wyświetlenia zawartości katalogu za pomocą instrukcji ls.

$ ls
a.out  config.txt  def.conf  kolejny.txt  lista.lst  plik.txt

Gdy jednak listing wynikowy zostanie zapisany w pliku z wykorzystaniem operatora >, a następnie zawartość pliku zostanie wyświetlona, na ekranie będzie można zobaczyć następującą treść:

$ ls > /tmp/zapis.txt
$ cat /tmp/zapis.txt a.out config.txt def.conf kolejny.txt lista.lst plik.txt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required