O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.20. Wykorzystanie haseł w skryptach

Problem

W skrypcie musi być na stałe zapisane hasło.

Rozwiązanie

Oczywiście, nie jest to właściwe rozwiązanie i należy go unikać, jeśli to tylko możliwe. Niestety czasami nie ma możliwości zrealizowania zadania w inny sposób.

Pierwsza czynność polega na sprawdzeniu, czy problemu nie udałoby się rozwiązać, stosując mechanizm sudo z opcją NOPASSWD. W ten sposób można wyeliminować konieczność stałego definiowania hasła w jakimkolwiek pliku. Naturalnie metoda ta również wnosi pewne ryzyko, ale warto ją wziąć po uwagę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „14.19. Bezpieczne wykorzystanie mechanizmu sudo”.

Kolejną akceptowalną alternatywą bywa zastosowanie usługi SSH z kluczami publicznymi i precyzyjnie dobranym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required