O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.13. Zliczanie wierszy, słów i znaków pliku

Problem

Chcemy wiedzieć, ile w danym pliku znajduje się wierszy, słów i znaków.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenie wc (jego nazwa pochodzi od angielskich słów word count oznaczających „zliczanie słów”) wraz z programem awk.

Domyślnie polecenie wc wyświetla na ekranie wyniki w następującym formacie:

$ wc komunikat
     3    15 127 komunikat

# Jedynie liczba wierszy
$ wc –l komunikat
3 komunikat

# Jedynie liczba słów
$ wc -w komunikat
15 komunikat

# Jedynie liczba znaków (często liczba znaków odpowiada liczbie bajtów)
$ wc -c komunikat
127 komunikat

# Liczba bajtów jest taka sama, jak liczba znaków
$ ls –l komunikat
-rw-r--r--  1 marek marek 127 wrz 27 08:29 komunikat

Nie wolno ulegać pokusie wykorzystania następującej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required