O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.5. Powtórne wykorzystanie parametrów

Problem

Dzięki symbolowi !! powtórne wykorzystanie polecenia jest bardzo łatwe. Czasami jednak całe polecenie nie jest potrzebne. Czy można ponownie użyć samych jego parametrów?

Rozwiązanie

Symbol !$ odnosi się do ostatniego polecenia. Aby pobrać pierwszy parametr tego polecenia, wystarczy wpisać !:1. Drugi parametr jest dostępny za pośrednictwem symbolu !:2 itd.

Analiza

Bardzo często użytkownik wykonuje serię poleceń w odniesieniu do tych samych plików. Typowym przykładem jest procedura naprzemiennego edytowania pliku kodu źródłowego i jego kompilowania. Symbol !$ okazuje się wówczas bardzo użyteczny:

$ vi /pewna/długa/ścieżka/którą/wystarczy/wpisać/jeden/raz
...
$ gcc !$ gcc /pewna/długa/ścieżka/którą/wystarczy/wpisać/jeden/raz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required