O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.13. Sumowanie zbioru wartości

Problem

Chcemy zsumować kilka wartości liczbowych, które nie zawsze są zapisywane w oddzielnych wierszach.

Rozwiązanie

Zarówno do wydzielania liczb, jak i ich sumowania można wykorzystać narzędzie awk. Oto przykład zsumowania liczb odpowiadających rozmiarom plików, udostępnianych przez polecenie ls –l.

$ ls –l | awk '{sum += $5} END {print sum}'

Analiza

Sumowaniu podlega piąte pole listingu wygenerowanego przez instrukcję ls –l. Wiersz wspomnianego listingu ma treść zbliżoną do poniższej:

-rw-r--r--  1 marek  users   116 2005-09-18 13:17 plikdanych

Pojedynczy wiersz składa się więc z następujących pól: praw dostępu, liczby dowiązań, nazwy właściciela, nazwy grupy, rozmiaru (wyrażonego w bajtach), daty, czasu oraz nazwy pliku. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required