O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.8. Sprawdzenie docelowego katalogu dla plików archiwum

Problem

Chcemy rozpakować pliki archiwum, ale najpierw chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim katalogu zostaną zapisane. Co prawda zawartość archiwum można sprawdzić za pomocą polecenia tar –t, ale generowany listing jest tak długi, że można przeoczyć istotne jego elementy.

Rozwiązanie

Odpowiednio przygotowany skrypt awk pozwala na wyodrębnienie nazw katalogów z listy elementów składowych archiwum. Przekazanie listy nazw katalogów do polecenia sort –u spowoduje wyświetlenie jedynie niepowtarzających się pozycji.

$ tar tf archiwum.tar | awk –F/ '{print $1}' | sort –u

Analiza

Opcja t odpowiada za generowanie listy plików i katalogów wchodzących w skład archiwum wskazanego za pomocą opcji f. Aby zdefiniować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required