O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.9. Obsługa parametrów zawierających znaki spacji

Problem

Wydawało się, że skrypt pobierający jako parametry nazwy plików działa poprawnie. Jednak pewnego razu zawiódł. Okazało się, że problemem jest znak spacji w nazwie jednego z plików.

Rozwiązanie

Nazwy plików, które zawierają znaki spacji (jeżeli są wymieniane jako parametry) powinny być otaczane znakami cudzysłowu. Podobnie odwołania do zmiennych należy otaczać znakami cudzysłowu.

Analiza

Dziękujmy inżynierom firmy Apple! Chcąc ułatwić pracę użytkownikom, spopularyzowali oni koncepcję uznawania znaku spacji za dopuszczalny znak nazwy pliku. Dzięki temu każdy może korzystać z plików o nazwach typu Mój raport lub Dane naszego wydziału zamiast trudnych do odczytania ciągów MójRaport lub Dane_naszego_wydziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required