O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.10. Zamiana dużych liter na małe

Problem

Chcemy wyeliminować problem różnicy w wielkości liter przetwarzanego tekstu.

Rozwiązanie

Aby przekształcić wielkie litery (A-Z) w małe (a-z), należy wykorzystać polecenie tr, definiując odpowiedni zakres tłumaczonych znaków:

$ tr 'A-Z' 'a-z' <przed.txt >po.txt

Konwersję małych i dużych liter w poleceniu tr można również definiować, wykorzystując specjalnie do tego przeznaczoną składnię:

$ tr '[:upper:]' '[:lower:]' <przed.txt >po.txt

Analiza

Choć program tr nie obsługuje wyrażeń regularnych, pozwala na definiowanie zakresów znaków. Użytkownik musi jednak zagwarantować, że obydwa parametry wyznaczają zbiór o takiej samej liczbie znaków. Jeżeli bowiem drugi zbiór jest mniej liczny, jego ostatni znak zostanie wielokrotnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required