O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.8. Przeglądanie danych wynikowych w formacie szesnastkowym

Problem

Chcemy sprawdzić, czy w treści zestawienia wynikowego występują znaki odstępu lub znaki niedrukowalne. W tym celu listing musi zostać wyświetlony w formacie szesnastkowym.

Rozwiązanie

Zestawienie wynikowe powinno zostać przekazane za pomocą potoku do polecenia hexdump, wywoływanego z opcją –C:

$ hexdump -C plik
00000000 57 69 65 72 73 7a 20 31 2e 0a 57 69 65 72 73 7a |Wiersz 1..Wiersz|
00000010 20 32 2e 0a 0a 57 69 65 72 73 7a 20 34 2e 0a 57 | 2...Wiersz 4..W|
00000020 69 65 72 73 7a 20 35 2e 0a 0a          |iersz 5...|
0000002a

Na przykład wykonanie polecenia nl powoduje dodanie znaków spacji (kod ASCII 20), numeru wiersza oraz znaku tabulatora (kod ASCII 9):

$ nl -ba plik | hexdump -C 00000000 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required