O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.7. Wyznaczenie bezpiecznej wartości $IFS

Problem

Chcemy mieć pewność, że wartość zmiennej środowiskowej $IFS, czyli zmienna wewnętrznego separatora pól, jest właściwie zdefiniowana.

Rozwiązanie

Na początku każdego skryptu zmienna powinna otrzymać poprawną, znaną wartość. Służy do tego poniższe polecenie (niezgodne ze specyfikacją POSIX):

# Ustawienie bezpiecznej wartości IFS (składnia dla powłok bash i ksh93 - nieprzenośna!)
IFS=$' \t\n'

Analiza

Zgodnie z dołączonym do kodu komentarzem przedstawiona składnia nie jest przenośna. Niestety standardowa (przenośna) składnia instrukcji nie gwarantuje ustawienia właściwych wartości — treść wiersza może zostać zniekształcona przez edytory, które usuwają krańcowe znaki odstępu. Wartościami separatora są zazwyczaj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required