O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.7. Dzielenie danych wyjściowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Problem

Chcemy podzielić listing wynikowy tylko wtedy, gdy ilość danych wejściowych przekracza pewną wartość. Rzecz w tym, że polecenie split zawsze tworzy przynajmniej jeden nowy plik.

Rozwiązanie

# plik receptury: func_split #+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ # Podzał danych wejściowych na bloki o jednakowym rozmiarze - TYLKO jeśli # ilość danych wejściowych przekracza określoną wartość # Wywołanie: Split <plik> <prefiks> <opcja limitu> <parametr limitu> # np. Split $dane ${dane}_ --lines 100 # Informacje na temat opcji są zamieszczone w podręczniku systemowym # dla instrukcji split i wc function Split { local file=$1 local prefix=$2 local ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required