O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.18. Wielokrotne przekierowania w jednym wierszu

Problem

Chcemy przekierować dane wyjściowe w kilka różnych miejsc.

Rozwiązanie

Należy zastosować mechanizm przekierowania, wymieniając wszystkie pliki, które powinny zostać wykorzystane. Oto przykład:

$ przekazanie 3>pierwszy.plik 4>drugi.plik 5>piąty.plik 6>kolejny.plik
$

Nazwa przekazanie odpowiada skryptowi powłoki zawierającemu polecenia, których wyniki mają zostać przekierowane w różne miejsca. W treści skryptu można zawrzeć instrukcje typu echo opcja $OPTSTR >&5. Skrypt będzie wówczas kierował dane wyjściowe do plików o różnych deskryptorach, dzięki czemu program wywołujący może przekazać dane do różnych miejsc.

Gdyby skrypt przekazanie był programem wykonywalnym języka C, mógłby przekazywać dane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required