O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.4. Oddzielenie nazw zmiennych od otaczającego je tekstu

Problem

Zadanie skryptu polega na wyświetleniu wartości zmiennej wraz z dodatkowym tekstem. W odwołaniu do zmiennej został wykorzystany znak dolara. W jaki sposób można oddzielić nazwę zmiennej od występującego zaraz za nią tekstu. Na przykład gdy wartość zmiennej stanowi część nazwy pliku, jak w poniższym skrypcie:

for FN in 1 2 3 4 5
do
    pewien_skrypt /tmp/rap$FNort.txt
done

Jak powłoka zinterpretuje taki zapis? Za nazwę zmiennej zostanie uznany ciąg zawarty między znakiem dolara i znakiem kropki. Innymi słowy, interpreter przyjmie, że nazwą zmiennej jest $FNort, a nie $FN.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać pełną składnię odwołania do zmiennej, która obejmuje nie tylko znak dolara, ale również ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required