O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.8. Pomijanie aliasów i funkcji

Problem

Zdefiniowaliśmy alias lub funkcję, aby przesłonić wywołanie rzeczywistego polecenia, ale teraz chcemy wywołać to rzeczywiste polecenie.

Rozwiązanie

Aby wykonać polecenie, które jest wbudowanym poleceniem powłoki bash, wystarczy wykorzystać instrukcję builtin.

Użycie polecenia command pozwala na zignorowanie aliasów i funkcji podczas uruchamiania programu zewnętrznego.

Jeśli problem dotyczy jedynie konieczności pominięcia aliasu, ale z uwzględnieniem definicji funkcji, należy poprzedzić nazwę polecenia znakiem lewego ukośnika.

Chcąc sprawdzić, jakiego rodzaju kod zostanie wykonany, wystarczy wpisać instrukcję type (ewentualnie z opcją –a).

Oto kilka przykładów zastosowania wymienionych rozwiązań:

$ alias echo='echo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required