O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.13. Śledzenie przebiegu skryptów

Problem

Nie możemy ustalić, jak przebiega praca skryptu oraz dlaczego nie dostarcza spodziewanych wyników.

Rozwiązanie

W początkowej części uruchamianego skryptu należy dodać instrukcję set –x. Można również włączyć mechanizm debugowania (xtrace) przed problematycznym fragmentem kodu (za pomocą polecenia set –x) i wyłączyć go po wykonaniu podejrzanej sekcji (za pomocą polecenia set +x). Niekiedy przy tej okazji zasadne okazuje się wprowadzenie zmian w znaku zgłoszenia $PS4 (zgodnie z informacjami zawartymi w „16.2. Dostosowanie znaku zachęty”). Mechanizm debugowania kodu xtrace działa również w powłokach interaktywnych (co również zostało opisane w „16.2. Dostosowanie znaku zachęty”). Oto przykład skryptu, który ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required