O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.5. Eksportowanie zmiennych

Problem

W jednym ze skryptów została określona wartość pewnej zmiennej. Próba odwołania się do tej zmiennej w kodzie innego skryptu okazała się jednak błędem.

Rozwiązanie

Zmienne przekazywane do innych skryptów muszą zostać wyeksportowane.

export MYVAR
export NAME=wartość

Analiza

Zazwyczaj brak możliwości odwołania się z poziomu jednego skryptu do zmiennych innego jest pożądanym rozwiązaniem. Jeśli skrypt powłoki zostanie wywołany przez instrukcję umieszczoną w pętli for innego skryptu, z pewnością nie powinien on wpływać na przebieg kolejnych iteracji pętli skryptu wywołującego.

Niekiedy jednak możliwość przekazywania informacji jest pożądaną cechą. W takich przypadkach zmienna może zostać wyeksportowana, co oznacza, że ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required