O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.6. Rejestrowanie danych z całej sesji lub zadania wsadowego

Problem

Chcemy przechwycić wszystkie informacje generowane w czasie trwania sesji lub w czasie wykonywania zadania wsadowego.

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać kilkoma metodami w zależności od potrzeb użytkownika i wykorzystywanego przez niego środowiska pracy.

Najprostszy sposób polega na włączeniu opcji zapisu danych do pamięci lub na dysku w programie terminala. Niestety nie wszystkie terminale udostępniają tego typu opcje, a poza tym ewentualne przerwanie połączenia wiąże się z utratą pliku dziennika.

Kolejnym niezbyt skomplikowanym rozwiązaniem jest takie zmodyfikowanie wykonywanych poleceń, aby kierowały dane wyjściowe do mechanizmu tee lub do pliku. Doskonałym przykładem są poniższe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required