O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.8. Wyznaczanie bezpiecznej wartości umask

Problem

Chcemy mieć pewność, że wykorzystywana wartość umask nie stanowi zagrożenia dla systemu.

Rozwiązanie

Dzięki wbudowanemu poleceniu powłoki umask można na początku każdego skryptu ustawić poprawną, znaną wartość maski:

# Wyznaczenie bezpiecznej wartości zmiennej umask i wprowadzenie nowego ustawienia.
# Działanie nie obejmuje plików powstałych w wyniku wcześniejszego przekierowania
# danych
# Wartość 002 odpowiada prawom 0774, wartość 077 odpowiada prawom 0700 itd.
UMASK=002
umask $UMASK

Analiza

Powołanie zmiennej $UMASK pozwala na wyznaczenie różnych wartości masek w różnych miejscach programu. Oczywiście, można by bez problemu wykonać to samo zadanie bez tworzenia zmiennej:

umask 002

Podpowiedź

Należy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required