O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.13. Pętla z wykorzystaniem wartości zmiennoprzecinkowych

Problem

Pętla for z wyrażeniami arytmetycznymi wykonuje działania jedynie na liczbach całkowitych. W jaki sposób można zrealizować to samo zadanie z wykorzystaniem liczb zmiennoprzecinkowych?

Rozwiązanie

Jeżeli w danym systemie jest dostępne narzędzie seq, można je wykorzystać do wygenerowania wartości zmiennoprzecinkowych.

for fp in $(seq 1.0 .01 1.1)
do
    echo $fp; dodatekowe instrukcje
done

Inne rozwiązanie:

seq 1.0 .01 1.1 | \
while read fp
do
    echo $fp; dodatkowe instrukcje
done

Analiza

Polecenie seq generuje sekwencję liczb ułamkowych, zapisując każdą wartość w oddzielnym wierszu. Parametrami instrukcji seq są kolejno wartość początkowa, wartość przyrostu oraz wartość końcowa. Warto zwrócić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required